GODZINY I TERMINY OTWARCIA
Przedszkole działa:
od 1 IX do 30 VI
od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 6:30 do 17:00.

GRUPA PRZEDSZKOLNA
Przedszkole obejmuje opieką dzieci w wieku od 3 do 7 lat w ramach 4 oddziałów przedszkolnych.

WYŻYWIENIE
Przedszkole zapewnia 3 posiłki dziennie:
8:30 śniadanie
12:00 obiad
14:30 podwieczorek

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI
Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów), bądź inne osoby (pełnoletnie) upoważnione przez rodziców;
Pisemne upoważnienie powinno zawierać numer PESEL osoby wskazanej przez rodziców (prawnych opiekunów);
Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem dokumentu tożsamości;
Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę;

Dyżur wakacyjny P49

Przedszkole będzie pełniło dyżur wakacyjny w lipcu 2024r. W sierpniu 2024 przedszkole będzie zamknięte.