W przedszkolu promującym zdrowie ważne jest przygotowywanie dzieci do podejmowania świadomych działań dla ich własnego zdrowia i zdrowia innych osób.

W tym celu należy:

  • przekazywać dzieciom spójne i zrozumiałe dla nich informacje dotyczące zdrowia i zachowań z nim związanych,
  • pytać dzieci o zdanie i opinie w sprawach, które ich bezpośrednio dotyczą, i brać je pod uwagę,
  • powierzać dzieciom niektóre proste zadania,
  •  zachęcać dzieci do generowania pomysłów,
  •  zachęcać dzieci do współpracy z rówieśnikami i dorosłymi oraz tworzyć warunki do tej współpracy.

Przedszkole promujące zdrowie ma niepowtarzalną szansę edukowania rodziców w zakresie dbałości o zdrowie własne i zdrowie ich dzieci. Należy:

Pozyskać rodziców do współpracy w tworzeniu PPZ na zasadzie partnerstwa.

Pomóc rodzicom w: uświadomieniu sobie wartości zdrowia dla nich samych i ich dzieci, identyfikacji czynników wpływających na zdrowie, w tym zwłaszcza czynników związanych ze stylem życia, rozwijaniu kompetencji wychowawczych oraz w zakresie dbałości o zdrowie własne i dzieci.

Zachęcać rodziców do podejmowania korzystnych dla zdrowia zmian w ich stylu życia.

Definicja przedszkola promującego zdrowie

Przedszkole promujące zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:

  • zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności przedszkola (dzieci, pracowników i rodziców dzieci),
  •  podejmowaniu przez członków społeczności przedszkola aktualnie i w przyszłości działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

W przedszkolu promującym zdrowie

Należy wzmacniać typowe dla tego typu placówki, korzystne dla zdrowia i dobrego samopoczucia pracowników i dzieci, warunki środowiska fizycznego i społecznego oraz identyfikować i eliminować pojawiające się nieprawidłowości.  Przedszkole jest miejscem, w którym żyje i realizuje swoje różne zadania społeczność przedszkola. Społeczność tę tworzą wszyscy pracownicy przedszkola, dzieci i ich rodzice. W przedszkolu istnieje wiele czynników, które mogą oddziaływać pozytywnie lub negatywnie na zdrowie i samopoczucie wszystkich członków jego społeczności.

Działania w tworzeniu przedszkola promującego zdrowie

1.Poznanie i zrozumienie koncepcji przedszkola promującego zdrowie

2.Uczestnictwo i zaangażowanie pracowników przedszkola i rodziców dzieci.

3.Działalność koordynatora ds. promocji zdrowia i zespołu promocji zdrowia.

4.Planowanie działań i ich ewaluacja.

5.Dążenie do powiązania działań w zakresie promocji zdrowia z podstawowymi celami i zadaniami przedszkola.

6.Współpraca ze społecznością lokalną, przedszkolami i szkołami w najbliższym otoczeniu.

Obecnie nasza placówka jest na etapie opracowywania i wyznaczania kierunków pracy pomagających nam określić program pracy w „Przedszkolu  Promującym Zdrowie”.  Chcemy promować zarówno wśród dzieci, jak i rodziców różnorodne formy dbania o zdrowie, tak fizyczne, jak i psychiczne i społeczne, które niejednokrotnie są pomijane.